# ชื่อ - สกุล มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บรรณาธิการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรจิตร์ พระเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการ
3 รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวรรณ์ คำหาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กรรมการ
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภควัฒน์ วงศ์วรรณวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กรรมการ
5 ดร.จุฑารัตน์ กลิ่นแก้วณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรรมการ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรรมการและเลขานุการ