สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ National Conference & Meeting in Astronomy, sPace science & Earth science 2021 (NCMAPE 2021) “New Normal Learning”
* ประเภทของผู้สมัคร : อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา
* ชื่อ-สกุล :
* ตำแหน่ง :
* สังกัด (มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย) :
* ที่อยู่ (เพื่อออกใบเสร็จ) :
* เบอร์โทร :
โทรสาร Fax :
* email :
* ประเภทการเข้าร่วม : นำเสนอผลงานวิจัย เข้าร่วมประชุม