ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การลงทะเบียน

  •  ค่าลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงานวิจัยสำหรับอาจารย์และนักวิจัย 1,800 บาท (หลังวันที่ 10 ม.ค. 2563  31 ม.ค. 2563 ค่าลงทะเบียน 2,300 บาท) นักศึกษา 1,500 บาท (หลังวันที่ 10 ม.ค. 2563  31 ม.ค. 2563 ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท) โดยเหมาจ่ายเป็นค่าอาหาร-อาหารว่าง และค่าเอกสารประกอบการประชุมและอบรม ไม่รวมค่าที่พัก
  • ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่นำเสนอผลงาน 1,000 บาท (หลังวันที่ 10 ม.ค. 2563  31 ม.ค. 2563 ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท) โดยเหมาจ่ายเป็นค่าอาหาร-อาหารว่าง และค่าเอกสารประกอบการประชุมและอบรม ไม่รวมค่าที่พัก

ผู้สมัครเข้าร่วมการประชุม กรุณาดำเนินการดังนี้

  1. ผู้นำเสนอผลงานวิจัย สามารถลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย เป็นไฟล์ word และ pdf ส่งมาที่ http://www.atsse.org/meeting.php ภายในวันจันทร์ที่ 18 พ.ย.2562  วันอังคารที่ 31 ธ.ค.2562
  2. ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่นำเสนอผลงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการโดยส่งแบบตอบรับมาที่ สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา http://www.atsse.org/meeting.php  หรือ e-mail; atsse.conference@gmail.com ได้ถึงวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
  3. โอนค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัสจันทบุรี ชื่อบัญชี สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา เลขที่บัญชี 484-0-31686-4 เมื่อโอนแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนมาที่ e-mail; atsse.conference@gmail.com

กำหนดการเกี่ยวกับการส่งผลงานเพื่อนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ NCMAPE 2020

กิจกรรม

Dead line

ส่งแบบตอบรับและบทความวิจัย (Full paper)

18 พ.ย.2562  31 ธ.ค.2562

แจ้งบทความที่ได้รับการพิจารณา (Accept / Reject)

16 ธ.ค. 2562  24 ม.ค. 2563

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Complete full Paper)

10 ม.ค. 2563  31 ม.ค. 2563

ชำระเงินลงทะเบียน

10 ม.ค. 2563  31 ม.ค. 2563

 


ปิดรับสมัคร


เพิ่มข้อมูลเมื่อ 6/ก.ย./2562