ติดต่อเรา

สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เลขที่ ๔๑ หมู่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 e-mail: atsse.soceity@gmail.com