คณะกรรมการบริหารสมาคม

1. ผศ.ดร.วิระภรณ์ ไหมทอง นายกสมาคม
2. ผศ.ดร.ชีวะ ทัศนา อุปนายก
3. นางสาววริษา ปานเจริญ เลขานุการ
4. ดร.กฤษฎา บุญชม เหรัญญิก
5. ผศ.ดร.เชิดตระกูล หอมจำปา ปฏิคม
6. ผศ.ดร.โชติ เนืองนันท์ กรรมการ
7. นายศราวุธ ชูโลก กรรมการ
8. นายสมกรณ์ ชัยวรากรณ์ กรรมการ
9. นาวาอากาศเอกฐากูร เกิดแก้ว กรรมการ