Loading...

กองบรรณาธิการ

# ชื่อ - สกุล มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิระภรณ์ ไหมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บรรณาธิการ
2 รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวรรณ์ คำหาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กรรมการ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรรมการ
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภควัฒน์ วงศ์วรรณวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กรรมการ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กรรมการ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนต์ธีร์ กิจเกียรติพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรรมการ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกฤต รัตนมาลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการ
9 ดร.นรากรณ์ แก้วขาว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ
10 อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สายพิณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการ
11 อาจารย์ศราวุฒิ ชูโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กรรมการ
12 ดร.ปรารถนา มินเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ
13 รองศาสตราจารย์ ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ