Loading...

วารสารการศึกษาและนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2565)

วารสารการศึกษาและนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2565)
กองบรรณาธิการ
สารบัญ
วิทยาศาสตร์โลกกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การพัฒนาแบบจำลอง การคำนวณหาค่าระยะทาง ศักย์ยังผลและพลังงานของอนุภาคที่เคลื่อนที่ในระบบพิกัดเชิงขั้วภายใต้แรงเข้าสู่ศูนย์กลางที่เป็นฟังก์ชันของรัศมีและมุม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบการบูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้สื่อการสอน PhET simulation ก่อนการลงมือแบบปฏิบัติจริง
การพัฒนาสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ โดยการใช้นวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามและโรงเรียนบ้านนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่