Loading...

กองบรรณาธิการ

# ชื่อ - สกุล มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิระภรณ์ ไหมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บรรณาธิการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรรมการ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ทองบุญนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กรรมการ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนี มัธยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กรรมการ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยะ นามวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย กรรมการ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร สายรัตนอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กรรมการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกฤต รัตนพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กรรมการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ รังสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการ
10 ดร.ปริยาณี หอมสุวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
11 ดร.กมล สนิทธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ
12 ดร.นุวัติ พิมพะบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการ
13 ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรรมการ
14 อาจารย์วริษา ปานเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กรรมการ
15 อาจารย์ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรรมการ
16 อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สายพิณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการ
17 ดร.ปรารถนา มินเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ
18 ดร.นิรุธ ล้ำเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ