ที่ หัวข้อ สมัครแล้ว สมัคร
1 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ National Conference & Meeting on Astronomy, sPace science & Earth science 2022 (NCMAPE 2022) “Amateur Astronomy and Earth Science” 165 ปิดรับสมัคร
2 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ National Conference & Meeting in Astronomy, sPace science & Earth science 2021 (NCMAPE 2021) “New Normal Learning” แบบ online 371 ปิดรับสมัคร
3 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ National Conference & Meeting in Astronomy, sPace science & Earth science 2020 (NCMAPE 2020) “GLOBE Coding” 43 ปิดรับสมัคร
4 โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย และอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ ให้กับอาจารย์กลุ่มมหาวิทยาลัย NCMAP 2019 “Back to the Nature 38 ปิดรับสมัคร