ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
ดาวโหลดเกียรติบัตรได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1OZdoqBP2yfPKm0GEihMPnPAq2AQoTHb-?usp=sharing
 

การลงทะเบียน

  •  ค่าลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงานวิจัยสำหรับอาจารย์และนักวิจัย 1,800 บาท (หลังวันที่ 31 ม.ค. 2565 ค่าลงทะเบียน 2,300 บาท) นักศึกษา 1,500 บาท (หลังวันที่ 31 ม.ค. 2565 ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท) โดยเหมาจ่ายเป็นค่าอาหาร-อาหารว่าง และค่าเอกสารประกอบการประชุมและอบรม ไม่รวมค่าที่พัก
  • ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่นำเสนอผลงาน 1,000 บาท (หลังวันที่ 31 ม.ค. 2565 ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท) โดยเหมาจ่ายเป็นค่าอาหาร-อาหารว่าง และค่าเอกสารประกอบการประชุมและอบรม ไม่รวมค่าที่พัก

ผู้สมัครเข้าร่วมการประชุม กรุณาดำเนินการดังนี้

  1. ผู้นำเสนอผลงานวิจัย สามารถลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย เป็นไฟล์ word และ pdf ส่งมาที่ http://www.atsse.org/meeting.php ภายในวันศุกร์ที่ 31 ธ.ค.2564 วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
  2. ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่นำเสนอผลงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการโดยส่งแบบตอบรับมาที่ สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา http://www.atsse.org/meeting.php  หรือ e-mail; atsse.conference@gmail.com ได้ถึงวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
  3. โอนค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัสจันทบุรี ชื่อบัญชี สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา เลขที่บัญชี 484-0-31686-4 เมื่อโอนแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนมาที่ e-mail; atsse.conference@gmail.com

การนำเสนอ

     การนำเสนอทั้งแบบปากเปล่า และแบบโปสเตอร์จะใช้เวลาเท่ากัน โดย
  • นำเสนอ 10 นาที
  • ตอบคำถาม 5 นาที

รางวัล

     เกณฑ์การพิจารณาแบ่งเป็น ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเด่น และระดับดี พร้อมเกียรติบัตร

     และเงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 ลำดับ ดังนี้

ประเภทของ

การนำเสนอ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/ครู/อาจารย์/นักวิจัย

1

2

3

1

2

3

ปากเปล่า

1,000

500

300

1,000

500

300

โปสเตอร์

800

400

200

800

400

200

 

กำหนดการเกี่ยวกับการส่งผลงานเพื่อนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ NCMAPE 2022

กิจกรรม

Dead line

ส่งแบบตอบรับและบทความวิจัย (Full paper)

31 ธ.ค.2564 15 ม.ค. 2565

แจ้งบทความที่ได้รับการพิจารณา (Accept / Reject)

21 ม.ค. 2565

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Complete full Paper)

31 ม.ค. 2565

ชำระเงินลงทะเบียน

31 ม.ค. 2565
 


ปิดรับสมัคร


เพิ่มข้อมูลเมื่อ 21/ธ.ค./2564