ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท การเข้าร่วม สถานะการชำระเงิน
1 นายทศพร จันศรี อาจารย์ เข้าร่วมประชุม ยังไม่ได้ชำระ
2 นายภัชรพงศ์ พระไว อาจารย์ เข้าร่วมประชุม ชำระแล้ว
3 นายปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์ อาจารย์ เข้าร่วมประชุม ชำระแล้ว
4 นายยุทธพิชัย แจนโกนดี
- มีความประสงค์ที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยนี้ลงในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (proceeding)
นักศึกษา เข้าร่วมประชุม ยังไม่ได้ชำระ
5 พัชริดา นักศึกษา เข้าร่วมประชุม ชำระแล้ว
6 นางสาว อรณิชา นาคสถิตย์ นักศึกษา เข้าร่วมประชุม ชำระแล้ว
7 ปิยะพงค์ กันสิทธิ์ นักศึกษา เข้าร่วมประชุม ชำระแล้ว
8 วัชราภา บัวเผียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุม ชำระแล้ว
9 วรากร ระมั่ง นักศึกษา เข้าร่วมประชุม ชำระแล้ว
10 สุทธยา สุริยะธง นักศึกษา เข้าร่วมประชุม ชำระแล้ว
11 นายชีวะ ทัศนา
- มีความประสงค์ที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยนี้ลงในวารสารวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
อาจารย์ นำเสนอผลงานวิจัย
- ปากเปล่า
ยังไม่ได้ชำระ
12 นายซูไฮมี สาเเม
- มีความประสงค์ที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยนี้ลงในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (proceeding)
อาจารย์ นำเสนอผลงานวิจัย
- ปากเปล่า
ยังไม่ได้ชำระ
13 วริษา ปานเจริญ
- มีความประสงค์ที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยนี้ลงในวารสารวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
อาจารย์ นำเสนอผลงานวิจัย
- โปสเตอร์
ยังไม่ได้ชำระ
14 นางสาว ปวีณา คำขจร นักศึกษา เข้าร่วมประชุม ยังไม่ได้ชำระ
15 นางสาวนูรสีบา มูซอ
- มีความประสงค์ที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยนี้ลงในวารสารวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
นักศึกษา นำเสนอผลงานวิจัย
- ปากเปล่า
ยังไม่ได้ชำระ
16 สุขพิชญา จรัญชล อาจารย์ เข้าร่วมประชุม ยังไม่ได้ชำระ
17 ทิติยา โคกสูง นักศึกษา เข้าร่วมประชุม ยังไม่ได้ชำระ
18 นางสาวรุสนี กาเซ็ง
- มีความประสงค์ที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยนี้ลงในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (proceeding)
นักศึกษา นำเสนอผลงานวิจัย
- ปากเปล่า
ยังไม่ได้ชำระ
19 นางสาวอิซมียะห์ เจะหะ
- มีความประสงค์ที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยนี้ลงในวารสารวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
นักศึกษา นำเสนอผลงานวิจัย
- ปากเปล่า
ยังไม่ได้ชำระ
20 นางสาวเรวดี พิลาโฮม นักศึกษา เข้าร่วมประชุม ยังไม่ได้ชำระ
21 นายทวีทรัพย์ มอมุงคุณ นักศึกษา เข้าร่วมประชุม ยังไม่ได้ชำระ
22 เปมิกา หิรัญกิตติวงศ์ อาจารย์ เข้าร่วมประชุม ยังไม่ได้ชำระ
23 นางสาวศิริวรรณ พึ่งภักดิ์ นักศึกษา เข้าร่วมประชุม ยังไม่ได้ชำระ
24 ศศิวรรณ กงไกรลาศ นักศึกษา เข้าร่วมประชุม ยังไม่ได้ชำระ
25 นฤมล สีด้วง นักศึกษา เข้าร่วมประชุม ยังไม่ได้ชำระ
26 ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร อาจารย์ เข้าร่วมประชุม ยังไม่ได้ชำระ
27 นางสาว มะลิวัลย์ เสาวคนธ์ นักศึกษา เข้าร่วมประชุม ยังไม่ได้ชำระ
28 ภาคภูมิ รัตน์จิรานุกูล
- มีความประสงค์ที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยนี้ลงในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (proceeding)
อาจารย์ นำเสนอผลงานวิจัย
- โปสเตอร์
ชำระแล้ว
29 อร่าม ชนะโชติ อาจารย์ เข้าร่วมประชุม ชำระแล้ว
30 สุรจิตร์ พระเมือง อาจารย์ เข้าร่วมประชุม ยังไม่ได้ชำระ
31 สุรพงษ์ วงค์เพ็ชร นักวิจัย เข้าร่วมประชุม ชำระแล้ว
32 ธนวัฒน์ รังสูงเนิน อาจารย์ เข้าร่วมประชุม ยังไม่ได้ชำระ
33 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ มณีธรรม นักวิจัย เข้าร่วมประชุม ยังไม่ได้ชำระ
34 นายวิจิตร ฤทธิธรรม
- มีความประสงค์ที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยนี้ลงในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (proceeding)
อาจารย์ นำเสนอผลงานวิจัย
- ปากเปล่า
ยังไม่ได้ชำระ
35 ยังไม่ได้ชำระ
36 ยังไม่ได้ชำระ
37 ยังไม่ได้ชำระ
38 ยังไม่ได้ชำระ
39 ยังไม่ได้ชำระ
40 ยังไม่ได้ชำระ
41 ยังไม่ได้ชำระ
42 ยังไม่ได้ชำระ
43 ยังไม่ได้ชำระ