สมัครสมาชิกสมาคม

วิธีการสมัคร วิธีที่ 1
1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์
2. เมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จ ให้ปริ้นใบสมัคร แล้วทำการเซ็นต์ชื่อผู้สมัคร และผู้รับรอง
3. เมื่อทำการเซ็นต์ชื่อผู้สมัคร และผู้รับรองเรียบร้อยแล้ว ให้อัพโหลดไฟล์ใบสมัครส่งให้สมาคมผ่านเมนู "ส่งใบสมัครสมาชิก"
4. เมื่อทางสมาคม ฯ ได้รับแบบฟอร์มใบสมัครแล้ว จะมีการพิจารณาในที่ประชุมกรรมการสมาคม เมื่อผ่านการอนุมัติให้รับเป็นสมาชิกได้แล้ว จะมีหนังสือแจ้งบอกกลับมายังท่าน ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มการสมัคร และชำระเงินค่าบำรุงสมาคม ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยสามารถชำระด้วยตนเองที่สมาคม หรือโอนเข้าบัญชี......
5. กรณีชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชำระเงินได้ที่..........

วิธีการสมัคร วิธีที่ 2 ***ดาวน์โหลดใบสมัคร***
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
2. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้อัพโหลดไฟล์ใบสมัครส่งให้สมาคมผ่านเมนู "ส่งใบสมัครสมาชิก"
3. เมื่อทางสมาคม ฯ ได้รับแบบฟอร์มใบสมัครแล้ว จะมีการพิจารณาในที่ประชุมกรรมการสมาคม เมื่อผ่านการอนุมัติให้รับเป็นสมาชิกได้แล้ว จะมีหนังสือแจ้งบอกกลับมายังท่าน ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มการสมัคร และชำระเงินค่าบำรุงสมาคม ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยสามารถชำระด้วยตนเองที่สมาคม หรือโอนเข้าบัญชี......
4. กรณีชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชำระเงินได้ที่..........

กรอกข้อมูลการสมัคร

  * คือต้องกรอกข้อมูล
* ประเภทสมาชิก : สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ สมาชิกสถาบัน สมาชิกนักศึกษา
* ชื่อ-สกุล ภาษาไทย :
* ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ :
* วุฒิการศึกษา :
* สาขา :
* อาชีพ :
* ตำแหน่ง :
* สถานที่สะดวกในการติดต่อ ที่ทำงาน บ้าน
* ที่อยู่ที่ทำงาน:
* โทรศัพท์ที่ทำงาน :
* โทรสารที่ทำงาน :
* ที่อยู่ที่บ้าน :
* เบอร์โทรศัพท์
* E-mail :
* Username :
* Password :
* กรอก Password อีกครั้ง :