Loading...

สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา

ที่ตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
xxx-xxxxxxx
atsse.society@gmail.com