Loading...
รายละเอียด ไม่เป็นสมาชิก สมาชิกเว็บไซต์ สมาชิกสมาคม
1. มีสิทธิเสนอความเห็นใดๆ เกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการได้
2. มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 เสียง
3. มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
4. มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
5. มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
6. มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งในสามของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการ ให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
7. มีหน้าที่แจ้งเลขทะเบียน เลขบัตร ที่อยู่ ที่ทางาน ให้นายทะเบียนของสมาคมทราบทุกครั้ง ที่มีการย้ายที่อยู่หรือที่ทางาน
8. มีหน้าที่แจ้งวุฒิผลการศึกษา การวิจัย หรืออื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นจากประวัติเดิมที่ให้ไว้กับสมาคม ให้นายทะเบียนทราบทุกครั้ง
9. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
10. การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
11. การสมัครประชุมวิชาการ
12. การสมัครอบรม/บริการวิชาการ