Loading...

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ เนืองนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิระภรณ์ ไหมทอง

คณะกรรมการบริหารสมาคม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา นายกสมาคม
2. อาจารย์วริษา ปานเจริญ อุปนายก
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ รังสูงเนิน ปฏิคม
4. ดร.นิรุธ ล้ำเลิศ เหรัญญิก
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม เลขานุการ
6. ดร.กฤษฎา บุญชม กรรมการ
7. อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ กรรมการ
8. อาจารย์ศราวุฒิ ชูโลก กรรมการ
9. อาจารย์ซูไฮมี สาแม กรรมการ