Loading...
  • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และผลงานวิจัยเกี่ยวกับดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศ
  • เพื่อส่งเสริมการศึกษาการค้นคว้าวิจัยทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศ และเผยแพร่ความรู้ทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อสมาชิกและประชาชน"
  • เพื่อติดต่อและประสานงานกับองค์กรทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นแหล่งระดมความรู้ของสมาชิก และทรัพยากรทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศ สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม และการพัฒนาประเทศ
  • เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศลและองค์การสาธารณะประโยชน์ เพื่อสาธารณะประโยชน์
  • เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก
  • ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง