Loading...

อบรมครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในโครงการพระราชดำริฯ

สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) จัดโครงการอบรมครูในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่